مجمع هنرمندان حوراس

زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم

اصل تویی من چه کسم آینه ای در کف تو هر چه نمایی بشوم آیینه ممتحنم

 

عضو شوید